Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Các động từ thiết yếu


 


accept: chấp nhận

I accept your apology

She can't  accept that her son is dead

affect: ảnh hưởng

Drinking alcohol can affect your heath

agree: đồng ý

I agree with you

allow: cho phép

My teacher does not allow the phone to be used in the classroom

amswer: trả lời

I couldn't answer all the exam questions

argue: tranh cãi

He often argues with his father

arrive: đến

what time did you arrive home?

ask: hỏi

I ask him what the time was

borrow: mượn

Can I borrow your book?

break: phá vỡ.

I never break my promises.

bring: mang đến.

Could you bring me a glass of water?

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết.💓💓

Nếu các bạn muốn đăng kí khóa học giao tiếp cho người mất gốc thì có thể gửi mail cho mình.

Email: phamthihongsang772000@gmail.com

Zalo: 03852867220 nhận xét:

Đăng nhận xét